Algemene Voorwaarden

Alle leveringen en prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.

1 - Demo's worden in bruikleen toegezonden. Demo's blijven eigendom van Madickmultomedia. Aanvragers hiervan zijn dan ook verplicht de demo te retourneren.

2 - De genoemde prijzen bij de filmopnames zijn gebaseerd op de tijd waarin normalerwijs een videoproduktie tot stand kan komen, zijnde vanaf het normaal voorziene uur van aanvang van het te filmen evenement tot het einde van het evenement. Eventuele pauzes zijn inbegrepen. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen en worden dus bijgerekend.

3 - Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de client of om een aan de client te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten aangerekend worden.

4 - Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van de leverancier, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet-betaling van de factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is.

5 - Alle klachten betreffende afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de acht werkdagen na de factuurdatum ter kennis worden gebracht aan Madickmultomedia. Na verloop van de termijn van acht werkdagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

6 - Indien een opdracht niet of onvoldoende uitgevoerd kan worden omwille van technische redenen of overmacht, zoals slechte geluidsvoorziening of geluidsoverlast ter plekke, beschadiging of uitval van apparatuur, ongunstige weersomstandigheden, files, omleidingen of noodgevallen, kan de cliƫnt hiervoor geen schadevergoeding eisen.

7 - De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze als bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de client niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding dan wel korting te eisen.

8 - Alle producties van Madickmultomedia vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van produkties op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, is verboden en strafbaar. Madickmultomedia zal bij niet naleving hiervan altijd, hoe klein de inzet ook is, de overtreder gerechtelijk vervolgen.

(Het is mogelijk de rechten van de opnames te verkrijgen voor reprodukties in eigen beheer. Zie punt 13)

9 - Leveringen worden niet teruggenomen.

10 - Madickmultomedia zal altijd een reservekopie bewaren zodat clienten een nabestelling kunnen doen als de eerder geleverde beelddragers zouden worden beschadigd of verloren. Deze beelddragers zullen met de grootste zorg worden behandeld en bewaard. Indien echter door omstandigheden van technische aard of volledig buiten de wil van Madickmultomedia de beeld- en geluidsdragers toch beschadiging zouden oplopen of gestolen zouden worden, kan de client hiervoor geen schadevergoeding eisen.

11 - Elke filmproductie zal eindigen met beelden van het logo van Madickmultomedia. Voor het achterwege laten hiervan zal 99,- euro extra in rekening worden gebracht.

12 - Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar ten laatste 14 werkdagen na de factuurdatum. Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet vereffend is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 1,5 % per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Tevens wordt bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 10%, met een minimum van 25,- euro ten titel van forfaitaire conventionele schadevergoeding en administratiekosten. Bij niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft Madickmultomedia het recht verdere leveringen op te schorten, totdat het verschuldigd bedrag met inbegrip van de intresten en verhogingsbeding volledig is aangezuiverd.

13 - De rechten op de auteursbeschermde werken van Madickmultomedia kunnen worden verkregen d.m.v. een overdracht van het auteursrecht voor reprodukties in eigen beheer of/en het gebruiken van de gepresenteerde werken op internet. Dit geschied door de rechten op de gepresenteerde werken af te kopen. De kosten hiervan zullen al naar gelang de situatie worden vastgesteld.

14 - Madickmultomedia kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.